Traveling around Kosovo - Carlo Paschetto

KFOR border control, Kosovo

kosovowarroadroads