Traveling around Kosovo - Carlo Paschetto

Traffic signs for tanks, Kosovo

kosovowarroadroads