Konye Urgench - Carlo Paschetto

Konye Urgench, Turkmenistan, Silk Road

konye urgenchturkmenistansilk road