Trans-Mongolian Railway - Carlo Paschetto

Northern Mongolia, along the Trans-Mongolian route

transmongolianmongolia