Xiahé, Gansu - Carlo Paschetto

Xiahé, Gansu, China

XiahéGansuChinaarchitecture