Turpan, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

Huoyan Shan, Xinjiang, Silk Road

Huoyan Shanturpansilk roadxinjiangchina