Torugart Pass, Xinjiang - Carlo Paschetto

Torugart Pass, border between Xinjiang, China, and Kyrgyzstan

chinaxinjiangtorugartsilk road