Lanzhou, Gansu - Carlo Paschetto

Lanzhou, Gansu, China

LanzhouGansuChina