Lanzhou, Gansu - Carlo Paschetto

The Yellow River, Lanzhou, Gansu, China

LanzhouGansuChinayellow river