Kargilik, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

Kargilik (Yecheng), Xinjiang, Silk Road

YechengKargilikxinjiangtaklamakansilk roadchinapeople