Kargilik, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

Road to Kargilik (Yecheng), Xinjiang, Silk Road

YechengKargilikxinjiangtaklamakansilk roadchinaroadroads