Dunhuang, Gansu, Silk Road - Carlo Paschetto

Handai Great Wall Relic Site, Dunhuang, China

chinadunhuangtaklamakansilk roadgreat wall