Dunhuang, Gansu, Silk Road - Carlo Paschetto

Eastern Taklamakan desert, Dunhuang, China

silk roaddunhuangchinataklamakandesertdunedunessandsand dunes