Beijing - Carlo Paschetto

Yonghegong Lama Buddhist Temple, Beijing, China

beijingchinaYonghegongarchitecture