Beijing - Carlo Paschetto

Kong Miao, Temple of Confucius, Beijing, China

beijingchinareligion