Beijing - Carlo Paschetto

Qianmen gate, Beijing, China

beijingchinaqianmen