Water - Carlo Paschetto

The Yellow River close to Bingling Si, Gansu, China

yellow rivergansuchinabingling siwater

From Bing Ling Si, Gansu