Traveling - Carlo Paschetto

Kyzylkum desert, Uzbekistan, Silk Road

uzbekistankyzylkumsilk road

From Kyzylkum Desert