Roads - Carlo Paschetto

Kyzylkum desert, Uzbekistan, Silk Road

uzbekistankyzylkumsilk roadroadroadsdesert

From Kyzylkum Desert