Roads - Carlo Paschetto

Torugart Pass, border between Xinjiang, China, and Kyrgyzstan

chinaxinjiangtorugartsilk roadroadroads

From Torugart Pass, Xinjiang