Black & White - Carlo Paschetto

Southern Gobi desert, Mongolia

gobimongoliaanimalscamelcamels

From Southern Gobi