Architecture - Carlo Paschetto

Dàyàn Tà (the Big Goose Pagoda), Xi'an, China

xianchinaarchitecture

From Xian, Shaanxi