1994: Mont Blanc du Tacul - Carlo Paschetto

Mont Blanc du Tacul summit (4.248m), France

francemont blancmonte biancomont blanc du taculmountainmountains