1994: Mont Blanc du Tacul - Carlo Paschetto

Climbing Mont Blanc du Tacul (4.248m), France

francemont blancmonte biancomont blanc du taculmountain