Mountains and me - Carlo Paschetto

Me climbing Eastern Breithorn (4.139m), Italy

breithornmonte rosaalpsmountaineeringitalymountain

From 1996: Eastern Breithorn